نمک آشتی

دنبال آشتی دادن ملت باشه. یه جورایی دستش چسب داشته باشه برای چسبوندن مومنین به همدیگه. چه معنی داره تو محله مسلمونا کسی از کسی دلخور باشه؟

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: