سنگ صبور مشکل گشا

تو مسجد یه دفتر داشته باشه واس خاطر مردم. که هی آدما بیان و برن و کارشون راه بیفته. هر چی باشه مردم ولی نعمت‌ن دیگه.

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: