تخس کردن مسئولیت‌ها

مسئولیت‌ها رو بین نوجوونا و جوونا تخس کنه تا هم جلد؟؟ مسجد بشن، هم آینده مسجد تضمین بشه

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: