دوست کسبه

با کاسبای محل رفیق شیش دونگ باشه. اینجوری محله می‌شه بهشت. به عشق حاجی هم که شده سر اذون مغازه‌ها تعطیل می‌شه و مسجد می‌شه پر از آدمای عشقی.

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: