جانشین امام جماعت

امام جماعت باس جانشین داشته باشه اومدیم و خدایی نکرده برای حاج‌آقا اتفاقی افتاد ملت که گناه کردن از فیض امام جماعت محروم بشن آخه!

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: