اهل می‌دونم و نمی‌دونم

امام جماعت باس هم اهل می‌دونم باشه هم اهل نمی‌دونم. سوالات و مسائل مردم رو با می‌دونم حل کنه نمی‌دونم ها هم بره تحقبق کنه تا تبدیل بشه به می دونم. این جوری هم خودش رشد می کنه هم مردم

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: