بدرقه مسافر آخرت

امام جماعت باید حواسش به اموات هم باشه از غسل و کفن گرفته تا تلقین و تدفین. فقط که نباید مسائل تولد و عقد وعروسی رو حل کرد. فوت و سفر به آخرت هم مهمه خوب

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: