گوش به زنگ اذون

بچه مسجدی باس گوش به زنگ ادون باشه همچی که اذون گفتن جلدی کرکر رو بکش پایین و با علی کنم

برچسب ها: 
دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: