چه معنی داره نماز تکی؟

انقدر با حال باشه که اگر امام جناعت نیومد ملت پشتش وایسن نماز بخونن. اصن چه معنی داره نماز تکی

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: