امام جماعت باس برای بچه‌ها برنامه جدا داشته باشه، اصن همه یه طرف، بچه‌ها یه طرف دیگه. شوخی نیس که، آینده کشورن!

امام جماعت باس برای بچه‌ها برنامه جدا داشته باشه، اصن همه یه طرف، بچه‌ها یه طرف دیگه. شوخی نیس که، آینده کشورن!

اما خامنه‌ای:

حضور جوانان و روحیه‌‌‌های بسیجی باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده‌‌‌پو و لبریز از امید سازد. میان مسجد و مراكز آموزشی در هر محل، همكاری و پیوند تعریف‌شده و شایسته‌‌‌‌‌‌ای برقرار گردد. چه نیكوست كه دانش‌آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و ازسوی امام جماعت، تشویق شوند.
18 مهرماه 1389

دسته بندی اصلی: 
دسته بندی: